Thứ Tư, 28 tháng 10, 2009

Một số bản vẽ kỹ thuật thi công trong CD Album kỹ thuật của PGS Lê Kiều


Một số bản vẽ kỹ thuật thi công trong CD Album kỹ thuật của PGS Lê Kiều. CD tháng 11 năm 2007 Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát xây dựng.
Tien_do_thi_cong; Antoan_thi_cong; Lap_dung_van_khuon
Thi_cong_coc_Baret; Thi_cong_coc_ep; Thi_cong_coc_khoan_nhoi
Thi_cong_cot_dien; Thi_cong_dam_be_tong_san
Thi_cong_dao_dat_tang_ham; Thi_cong_dao_dat